หากเราศึกษาข้อมูลทั่วไปจะดูได้จากช่องทางสื่อ หรือข่าวสาร บทความกีฬาต่าง ๆ มากมาย ที่จะบางบอกถึงที่มาของลีลาศว่ามีที่มาอย่างไร เริ่มต้นตั้งแต่ยุคสมัยไหน ซึ่งหากกล่าวว่ามีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็น่าจะเกิดขึ้นมาได้เป็นพัน ๆ ปี ด้วยหลักฐานและข้อมูลหลาย ๆ อย่างที่บ่งบอกถึงที่มาหรือจุดกำเนิดลีลาศ โดยมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนทั้งด้านการเป็นอยู่การพัฒนา วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป

ประวัติลีลาศนั้นมีมาตั้งแต่ในประเทศไทยมีการเต้น ลีลาศ มา ตั้งสมัยรัชกาลที่ 4 จนมาถึงปัจจุบัน โดยมีทั้งยุคที่มีความนิยมชมชอบ และยุคที่ทีการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้การพัฒนาด้านการลีลาศลดลงบ้าง แต่ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ในสังคมของแต่ละยุคนั้น ๆ ไป เพียงแต่ว่าจะมีมากหรือน้อยในความนิยมของกลุ่มคนนั้น ๆ จนการพัฒนาลีลาศนั้นมาสู่ในยุคของการเริ่มรวมกลุ่มจากผู้คนที่มีความสนใจและเห็นถึงคุณค่าของการเล่นกีฬาลีลาศ เกิดเป็นสโมสรต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงการฝึกฝนเพื่อเป็นมืออาชีพ เข้าสู่วงการแข่งขันในระดับประเทศและสากลอีกด้วย

กีฬาลีลาสเพื่อนันทนาการ เพื่อการเรียนรู้ เพื่อการแข่งขันสู่สากล

จากรูปแบบ และประโยชน์ของกีฬาลีลาศทำให้มีความนิยมกันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา อีกทั้งยังนำไปบรรจุเข้าในการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการในระดับมัธยม เพื่อการเข้าถึงกิจกรรมหรือกีฬาลีลาศ อีกทั้งทางวงการจิตแพทย์เองก็สามารถใช้เป็นแนวทางการทำกิจกรรมนี้เพื่อลดความตึงเครียด สามารถใช้เป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตใจให้ผ่อนคลาย เพราะด้วยความสำคัญและประโยชน์ต่าง ๆ มากมายในสังคมที่เกิดจากกีฬาลีลาศ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมที่มีกิจกรรมลีลาศเพื่อนันทนาการ ก็สามารถใช้ความรู้เป็นพื้นฐานในการเข้าสังคม และจัดกิจกรรมในหน่วยงานระดับต่าง ๆ  ด้วย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยกลุ่ม สโมสร หน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อการแสดง โชว์ หรือเพื่อความสนุกสนานในหมู่คณะ สร้างบรรยากาศและสีสันต์ภายในงานได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้กีฬาลีลาศถือได้ว่าเป็นกีฬาที่มากกว่าการแข่งขันที่ได้มากกว่าสุขภาพกายที่ดี นั่นก็คือสุขภาพจิตใจที่ดีตามมาด้วย ประโยชน์ที่มากมายของกีฬาประเภทนี้ คือการเคลื่อนไหวสรีระ ร่างกาย ตามจังหวะต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของการเล่นกีฬาลีลาศ ซึ่งมีมากมายหลากหลายจังหวะ ท่วงท่าลีลาต่าง ๆ ที่มีมาแต่ละยุคแต่ละสมัย และอาจได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วย ความน่าตื่นตาตื่นใจของกีฬาชนิดนี้คือ ใบหน้า รูปร่างของผู้เล่นหรือผู้แข่งขัน ที่จะดูมีความน่าสนใจ แม้กระทั่งการแต่งกายเพื่อให้ดูดี การออกท่าทางเข้ากับจังหวะ ความสอดคล้องกันของท่าทาง ลีลา อารมณ์ ที่ประสานกันของคู่

โดยปัจจุบันได้มีนักกีฬาที่ฝึกฝนและเป็นตัวแทนในระดับต่าง ๆ รวมไปถึงตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันทั้งในประเทศและระดับสากลมากมาย ถือว่าเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย หรือจะเพื่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะพื้นฐานให้กับตัวเองในการออกงานหรือเข้าสังในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี